Gizlilik Politikası

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (“MLSA”) olarak; yüz yüze ve çevrimiçi seminer ve etkinlik katılımcılarımız ve konuşmacılarımızın, duyuru ve paylaşım ağımızda yer alan kişilerin, bize iş başvurusunda bulunmak amacıyla bilgi ve belge ileten kişilerin ve hizmet aldığımız kişilerin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliğine önem veriyor ve bu amaçla verilerinizi;   

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20/3. maddesinde belirtilen temel haklar başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri ve işbu aydınlatma metni çerçevesinde hukuka uygun olarak işliyor ve ilgili veri sahiplerini bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

  • Veri Sorumlusu

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Kanun’un 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

  • İşlediğimiz Kişisel Veriler

Çevrimiçi ve Yüz Yüze Seminer, Eğitim, Panel, Etkinlik Katılımcılarına Yönelik

Aşağıdaki veriler; katılımların teyidi ve katılım sayısının istatistiksel amaçla tespiti, derneğimizin kuruluş amacına uygun şekilde faaliyet yürüttüğünü belgeleme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,  etkinliklerin planlanması ve katılımcılara geri dönüş yapılabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Katılımcıların adı, soyadı

İletişim Bilgileri

E-posta adresleri, telefon numaraları

Mesleki İşlem Bilgileri

Çalışmakta oldukları veya temsil ettikleri kurum bilgisi, bu kurumdaki bölüm ve unvan bilgisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Çevrimiçi etkinlik esnasında alınan görüntü ve/veya ses kayıtları 

İşlem Güvenliği Bilgileri

Çevrimiçi etkinlik esnasında sunucu tarafından tutulan bağlantı logları (anonim IP bilgisi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, bağlantı zamanı/süresi), KVKK açık rıza onay işlemlerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili loglar.

Duyuru ve Paylaşım Ağımıza Yönelik

Aşağıdaki veriler iletişim ağımızda yer alan kişileri etkinlik duyuruları, bültenler, bilgilendirme notları ve davetiyeler gibi dernek faaliyetlerimizden haberdar edebilmek amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Katılımcıların adı, soyadı

İletişim Bilgileri

E-posta adresleri, telefon numaraları

İş Başvurularının Alınmasına Yönelik

Aşağıdaki veriler uygun pozisyon değerlendirmelerinin yapılabilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Katılımcıların adı, soyadı

İletişim Bilgileri

E-posta adresleri, telefon numaraları

Kariyer Bilgileri

Özgeçmişte yer alan eğitim ve kariyer bilgileri

Hizmet Alınan Kişilere Yönelik

Çevirmen, raportör, konuşmacı, eğitmen, diğer yapımcı ve şirketler gibi derneğimize üçüncü kişi sıfatıyla hizmet sağlayan kişilere ait aşağıdaki veriler, hizmet tedarik sürecinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.   

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Katılımcıların adı, soyadı, kimlik numaraları

İletişim Bilgileri

Adresleri, e-posta adresleri, telefon numaraları

Finansal Bilgileri

Banka hesap numaraları, şube bilgileri

Görev Bilgileri

Sözleşmeler, görevlendirme yazıları

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Çevrimiçi etkinliğe katılınması halinde çevrimiçi etkinlik esnasında alınan görüntü ve/veya ses kayıtları 

İşlem Güvenliği Bilgileri

Çevrimiçi etkinliğe katılınması halinde çevrimiçi etkinlik esnasında sunucu tarafından tutulan bağlantı logları (anonim IP bilgisi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, bağlantı zamanı/süresi), KVKK açık rıza onay işlemlerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili loglar.

  • Kişisel Verilerinizin Aktarılması ile İlgili Hususlar

Kişisel verileriniz yalnızca veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden iş ortaklarından ibaret olan yurt içi/yurt dışı kuruluşlarla hesap verilebilirlik, derneğimizin kuruluş amacına uygun şekilde faaliyet yürüttüğünün ve kaynak kullanımının belgelenmesi amacıyla paylaşılabilmekte ve faaliyetlerimizin ifası kapsamında dernek birimleri arası aktarıma konu edilebilmektedir.

  • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesi kapsamında belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatler için veri işlenmesinin zorunlu olması ve Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca verilen açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak; form doldurulması, web sitesi, çevrimiçi etkinliklerde görüntü kaydı alınması gibi kısmen veya tamamen otomatik yollarla işlenmektedir.

  • Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca:

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

– KVKK’nın 7. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

– Düzeltme, silme ve yok edilme uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. İlgili konuda her türlü soru ve taleplerinizi +90 212 983 4192 ve  info@medyavehukuk.org iletişim adresleri üzerinden bize iletebilirsiniz.   

Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.